แนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม

23 เมษายน 2564

เข้าชม 133 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

- ตัวอย่าง คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน