ผู้บริหาร

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์

ผู้อำนวยการ

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

นายสรรเสริญ  คำทอง

ผอ.ส่วนระบบการปกครองท้องที่

นายฐวัฒน์  ช่วยชูวงษ์

ผอ.ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 

ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้

นายสุระวุธ  จันทร์งาม

ผอ.ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่

นางปารย์นลิล  อุดมศิริพัชร

ผอ.ส่วนกิจการจิตอาสา