ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายสมชัย  เลิศประสิทธิพันธ์

ผู้อำนายการ

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

นายวุฒิชัย  ยามโคกสูง

ผอ.ส่วนระบบการปกครองท้องที่

นายวริศธิ์นันย์   เสือทอง

ผอ.ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายอดิศักดิ์  ปัญญา

ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้

นายสุวัฒน์  สัญวงษ์

ผอ.ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่