พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน

พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (เอกสารแนบด้านล่าง)

พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 (เอกสารแนบด้านล่าง)

พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบด้านล่าง)

พรบ.อส.ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2497
พรบ.อส.ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2504
พรบ.อส.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557