แผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

4. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

4. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

5. แผนยุทธการสั่งใช้กำลังพลปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 (ในพื้นที่ 14 กองบังคับการ)

5. แผนยุทธการสั่งใช้กำลังพลปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 (ในพื้นที่ 14 กองบังคับการ) ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

6. แผนยุทธการสั่งใช้กำลังพลปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์)

6. แผนยุทธการสั่งใช้กำลังพลปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์) ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

7. คำสั่งฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ 19/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

7. คำสั่งฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ 19/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

8. เครื่องแบบประจำกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศ และประจำแถวกองอาสารักษาดินแดนต้อนรับ

8. เครื่องแบบประจำกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศ และประจำแถวกองอาสารักษาดินแดนต้อนรับ ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

9. แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและอาวุธยุทโธปกรณ์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

9. แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและอาวุธยุทโธปกรณ์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ...

29 มีนาคม 2559