แผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

12. เรื่องการดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

12. หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 16940 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เรื่องการดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...

14 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

13. แผนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

13. แผนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ...

14 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

14. แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

14. แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ...

14 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

1. การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ

1. การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ 1.1 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 675 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 เรื่อง การรายงานประจำเดือน 1.2 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

2. การขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

2. การขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 2.1 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนมาก ที่ มท 0311.2/ว 85 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายภูมิลำเนาสมาชิกกองอาสารักษ ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

3. หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง

3. หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง 3.1 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 3606 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 (พื้นที่ทั่วไป) 3.2 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาด ...

29 มีนาคม 2559