โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ...

21 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในการสนับสนุนภารกิจกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในการสนับสนุนภารกิจกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) ...

21 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ เพิ่มเติม ...

20 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ...

20 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ เพิ่มเติม ...

20 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ...

20 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี(เพิ่มเติม)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี(เพิ่มเติม) ...

20 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี จังหวัดนนทบุรี

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี จังหวัดนนทบุรี ...

19 กันยายน 2559