โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ...

12 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 10/2559 ...

5 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 9/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 9/2559 ...

8 สิงหาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 10/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 10/2559 ...

5 สิงหาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 4/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 4/2559 ...

4 สิงหาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4/2559 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4/2559 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) ...

25 กรกฎาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) ...

12 กรกฎาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) ...

12 กรกฎาคม 2559