โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประ ...

20 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2/2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2/2560 (มกราคม - มีนาคม 2560) ...

26 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2/2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2/2560 (มกราคม - มีนาคม 2560) ...

26 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ...

28 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

โอนจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ตั้งแต่ ธ.ค. 58 - ก.ย. 59 ...

8 มีนาคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. ...

10 มีนาคม 2560