โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารีกษาดินแดน ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 52 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารีกษาดินแดน ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 52 จังหวัด ...

2 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ...

15 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 8 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 8 จังหวัด ...

15 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) จังหวัดกาญจนบุรี

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) จังหวัดกาญจนบุรี ...

7 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) จำนวน 7 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) จำนวน 7 จังหวัด ...

7 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษารักษาดินแดนอำเภอ

ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษารักษาดินแดนอำเภอ ไตรมาส 3-4/2563 (พฤษภาคม-กัน ...

2 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ตาย และลาออก ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 49 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ตาย และลาออก ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 49 จังหวัด ...

20 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยงเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยงเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด ...

10 มีนาคม 2563