โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...

12 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) งวดที่ 2

11 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) งวดที่ 2 ...

11 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 6/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 6/2559 ...

7 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 6/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 6/2559 ...

7 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 6/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 6/2559 ...

7 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559)

1 เมษายน 2559 - 1 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) ...

1 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) ...

1 เมษายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและจังหวัดชายเแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและจังหวัดชายเแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ...

2 กันยายน 2559