โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ...

13 มิถุนายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2559 ...

3 มิถุนายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดหาซ่อมแซมยานพาหนะวัสดุสำนักงาน วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดหาซ่อมแซมยานพาหนะวัสดุสำนักงาน วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2559 ...

3 มิถุนายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2559 ...

23 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ...

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ... ...

16 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ...

10 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2559 ...

4 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม) ...

4 พฤษภาคม 2559