ที่ มท 0311.3/ว25650 เน้นย้ำแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทร. 02 278 5002 ต่อ 415

21 ตุลาคม 2564

เข้าชม 157 ครั้ง

ด่วนที่สุด