มท 0302.1/ว 26909 และ ว 3714 แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

4 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม 582 ครั้ง

ปกติ

กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป