มท 0302.2/ว19333 จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุน การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2563)

02 - 2211824 ต่อ 227, 063-9017507

24 กรกฎาคม 2563

เข้าชม 4799 ครั้ง

ด่วนที่สุด