มท 0307.2/ว 5699 แผนงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagship for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ดำรงธรรม "อำเภอดำรงธรรม" สำหรับไตรมาสที่ 2 - 4

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

3 มีนาคม 2563

เข้าชม 342 ครั้ง

ปกติ