มท 0307.2/ว 9020 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563)

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

2 เมษายน 2563

เข้าชม 243 ครั้ง

ด่วนที่สุด