มท 0307.2/ว 11313 สำรวจอัตรากำลังและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

29 เมษายน 2563

เข้าชม 190 ครั้ง

ด่วนมาก