มท 0307.2/ว12356 ตอบข้อหารือการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิิติการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

13 พฤษภาคม 2563

เข้าชม 142 ครั้ง

ปกติ