ที่ มท 0307.2/ว12097 ลว. 19 ส.ค. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

14 กรกฎาคม 2559

เข้าชม 484 ครั้ง

ด่วนที่สุด