ที่ มท.๐๓๐๗.๒/ว๒๔๓๑๒ ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ตอบข้อหารือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

10 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม 515 ครั้ง

ปกติ