- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

8 ตุลาคม 2564

เข้าชม 390 ครั้ง

ปกติ