ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พักและการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

13 ธันวาคม 2555

เข้าชม 740 ครั้ง

ปกติ