ที่ มท 0307.6/ว 4977 การประะเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กลุ่่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

24 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม 269 ครั้ง

ปกติ