ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาในการอบรมจำนวน  2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 
โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ผู้บริหารกรมการปกครอง อาจารย์มหาวิทยาลัย�สุโขทัยธรรมาธิราช นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ พัฒนากร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมพิธี ฯ 
กรมการปกครองและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการหมู่บ้าน ในองค์ความรู้ทางด้านการวางแผน เทคนิคทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และสนับสนุนแผนการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวถึงความสำคัญของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในการกำหนดทิศทางการบริหารพัฒนาหมู่บ้านแล้ว ยังเป็นบันไดขั้นแรกของการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บูรณาการการจัดทำแผนร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งนายอำเภอต้องกำกับดูแลและมอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล เป็นแกนหลักและเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนินการ ทั้งองค์ความรู้ ขั้นตอนในการจัดทำประชาคมและการบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลในพื้นที่ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับดารอบรมจะได้นำความรู้ แนวความคิดที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ