ภาพสไลด์กิจกรรม


ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 มท. ปค. กทม. สตช .และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

9 ธันวาคม 2564

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 08.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 มท. ปค. กทม. สตช .และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ราชตฤณมัยสมาคมเดิม) ด้วยการทำความสะอาด Big Cleaning