ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)​ จังหวัดอุดรธานี

11 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)​ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงการสำคัญของกรมการปกครองจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำนักทะเบียนภาค 4 พร้อมให้กำลังใจบุคคลกรในพื้นในการบริการประชาชน

จากนั้นเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี มอบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)​จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายให้กับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดังนี้

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ให้ทุกคน ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ให้เป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการกํากับดูแลการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาลตําบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่​ เช่นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ ของประชาชนจากกรณีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง

การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน 3” เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชน และช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ

จากนั้นเวลา 16.30 น. อธิบดีกรมการปกครองและคณะได้ลงพื้นที่ ติดตามการให้บริการประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอ...ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ขอนแก่น สาขา 1

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ขอบคุณและเป็นกำลังใจในความทุ่มเทและเสียสละของฝ่ายปกครองที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" ขอยืนยันว่า กรมการปกครอง จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการทำงาน ของพี่น้องฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ