ภาพสไลด์กิจกรรม


ผอ.สน.ปท. ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4

5 พฤษภาคม 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผอ.สน.ปท. ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 8 จังหวัด 240 คน โดยมี ท่านพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ