ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

28 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และแพทย์ประจำตำบล ภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด 209 คน ร่วมในพิธี

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า แพทย์ประจำตำบลมีบทบาทสำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน สังเกตตรวจตราความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นในตำบล ช่วยติดตามและจัดการป้องกันเมื่อเกิดโรคภัย และยังรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพทย์ประจำตำบลได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ