จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เข้าชม 101 ครั้ง

14 มิถุนายน 2562


14 มิถุนายน 2562

     ตามประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 04/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นั้น
     การจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า (81.10.15.12) จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ กิจการร่วมค้า ฟอร์ทเซอร์เวย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 930,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง