จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 197 ครั้ง

24 กรกฎาคม 2562

     ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
     ใบประกาศเกียรติคุณ (55.10.15.00) จำนวน 2,094 แผ่น/patch ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 41,880.00 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง