จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 78 ครั้ง

21 สิงหาคม 2562


21 สิงหาคม 2562

กรมการปกครองได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี.วาย.เทเลคอม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 465,700.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง