จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาพิมพ์เขียวแบบแปลนที่ว่าการอำเภอฯลฯ

เข้าชม 27 ครั้ง

7 สิงหาคม 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาพิมพ์เขียวแบบแลนที่ว่าการ ฯลฯ ได้แก่ ร้านพิมพ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26,945 บาท