จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา

เข้าชม 22 ครั้ง

20 สิงหาคม 2563


20 สิงหาคม 2563

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.วาย.เทเลคอม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น  129,000 บาท