ประกาศราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

เข้าชม 299 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2559

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560