โครงการยกระดับฯ (สองแสนห้าหมื่นบาท)

ใบโอนจัดสรรงบกลางฯ ตามโครงการ คปช.60

เข้าชม 646 ครั้ง

30 พฤศจิกายน 2559

ใบโอนจัดสรรงบกลางฯ ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560