ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคกลาง) 21 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 306 โทรสาร 026298304

เข้าชม 1303 ครั้ง

17 สิงหาคม 2560


18 สิงหาคม 2560

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคกลาง) 21 จังหวัด