ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 306 โทรสาร 026298304

เข้าชม 405 ครั้ง

18 สิงหาคม 2560


22 สิงหาคม 2560

การขอใช้ที่ราชพัสดุและการตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง