หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/ว 22028 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 306

7 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม 665 ครั้ง

7 พฤศจิกายน 2560

การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ