หนังสือสั่งการ

มท 0311.1/ว472 การสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครอง

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3 มีนาคม 2540

เข้าชม 1276 ครั้ง

ด่วนมาก