การดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เข้าชม 774 ครั้ง

17 กรกฎาคม 2563


17 กรกฎาคม 2563

การดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563