งบประมาณ

งป.4080 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย

11 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

งป.4081 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. จากที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 21 แห่ง กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง

11 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

งป.4084 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจําไตรมาส 3-4/2562 (เดือนเมษายน - กันยายน 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 22 แห่ง

11 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

งป.4085 - 4088 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 13 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง

11 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

งป.4094 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

11 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด