งบประมาณ

มท 0307.11/ว32155 งป.1274 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จำนวน 76 จังหวัด

2 ธันวาคม 2563

ด่วนที่สุด

งป.1777 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง

1 ธันวาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท.0304/ว30104 งป.1057 สส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 43 แห่ง เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต (ส่วนแยก) และค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีควบคุมสัญญาณปลายทาง (RSC) ประจำไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

27 พฤศจิกายน 2563

ปกติ

งป. 1211 มท 0305.2/ว 31534 อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารของสำนักงานบริหารราชการตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

26 พฤศจิกายน 2563

ปกติ