งบประมาณ

งป.3856 งป. 3856 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ จชต. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

6 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0312/16635 ลว. 5 ก.ค. 2565 งป 3851 วช. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 14 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

6 กรกฎาคม 2565

ปกติ

มท 0312/16631 ลว. 5 ก.ค. 2565 งป 3850 วช. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 5 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

6 กรกฎาคม 2565

ปกติ

มท 0312/16634 ลว. 5 ก.ค. 2565 งป 3849 วช. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 1 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

6 กรกฎาคม 2565

ปกติ

มท 0312/16630 ลว. 5 ก.ค. 2565 งป 3848 วช. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 11 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

6 กรกฎาคม 2565

ปกติ

มท 0312/16630 ลว. 5 ก.ค. 2565 งป 3848 วช. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 11 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

6 กรกฎาคม 2565

ปกติ

มท 0309/ว 16671 งป.3854 - ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวในการช่วยเหลือดำเนินการพิสูจน์ และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 รวม 11 อัตรา สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) รวม 4 จังหวัด

5 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด