งบประมาณ

มท 0307.2/ว 9020 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สำหรับเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563

2 เมษายน 2563

ด่วนที่สุด

จังหวัดที่ยังไม่ได้ รายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขอให้รายงานโดยด่วน

จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงาน จังหวัดตราด บึงกาฬ หนองบัวลำภู พิจิตร และ นราธิวาส ขอให้รายงานโดยด่วน

1 เมษายน 2563

ปกติ

มท. 0311.4/ว 8762 งป.1650 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่งประจำกองร้อย อส. ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 17 แห่ง

1 เมษายน 2563

ปกติ

มท 0311.4/ว 8811 งป.2414 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อย อส. ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 5 แห่ง

1 เมษายน 2563

ปกติ

งป 2401 สน.มน.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคในการสนับสนุนภารกิจจังหวัด/ชายแดน ที่มีภารกิจในการต่ออายุหนังสือผ่านแดน ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 18 แห่ง

30 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด

ที่ มท. 0311.3/ว 8558 งป.2405 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการและอำนวยการในระดับตำบลฯ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

30 มีนาคม 2563

ปกติ

มท 0311.3/ว 8525 ลว 30 มี.ค. 63 งป.2404 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

30 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด