งบประมาณ

งป 3759 วช.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี

15 กรกฎาคม 2562

ปกติ

งป.3757 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคชุดคุ้มครองตําบล ชคต. ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2562 ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

11 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด

งป 3751 วช.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 3,6 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 2 แห่ง

11 กรกฎาคม 2562

ปกติ

งป 3752 วช.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 3,4 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 2 แห่ง

11 กรกฎาคม 2562

ปกติ

งป 3753 วช.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 17 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 1 แห่ง

11 กรกฎาคม 2562

ปกติ

งป 3756 วช.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 12,13 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 3 แห่ง

11 กรกฎาคม 2562

ปกติ

งป 3743 วช.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 8 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 1 แห่ง

10 กรกฎาคม 2562

ปกติ