งบประมาณ

งป.079 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 3 แห่ง

15 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

งป 084 วช. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบ ผตปค.) เขตตรวจราชการที่ 14 ไปตั้งจ่าย ทปค.จ. รวม 2 แห่ง

15 พฤศจิกายน 2562

ปกติ

งป.073 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง 3 เดือนแรก (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

14 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 30625 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ตามโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

แจ้งจังหวัดให้ รายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2562 เบิกจ่ายแล้วให้รายงานโดยด่วน

จังหวัดที่ยังไม่รายงาน ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ นครปฐม และ นราธิวาส โทรสาร 02-6221638, 02-2225855

13 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

แจ้งเจ้าหน้าที่ค่าสาธารณูปโภค แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามเอกสารแนบ

เนื่องจากส่งรายงานมาไม่ครบตามแบบที่กำหนด จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ แจ้งรายงานให้ส่งแฟกซ์ 02-6221638, 02-2225855

13 พฤศจิกายน 2562

ปกติ