งานวิจัย

0305.4/... รายงานผลการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

กล่มงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

15 กุมภาพันธ์ 2562

ปกติ