บทคัดย่องานวิจัย นอ. รุ่นที่ 76

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายธนยศ หิรัญเนตร นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทนายอำเภอด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษากรณี : การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...

27 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายสุนทร มูเนาวาเราะ นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทนายอำเภอด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษากรณี : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ...

27 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นางสาวสิริญรัศมิ์ นุตตะรังค์ นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษากรณี: บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ...

27 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทของนายอำเภอด้านความมั่นคง ในการพัฒนายุทธวิธีกองกำลังประจำถิ่น ของฝ่ายปกครองให้มีความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ...

27 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นางวาสนา บุญธรรมช่วย นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทของนายอำเภอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ...

27 มิถุนายน 2562