โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด)

การโอนจัดสรรงบประมะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด) ...

3 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (จำนวน 4 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (จำนวน 4 จังหวัด) ...

28 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (จำนวน 8 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (จำนวน 8 จังหวัด) ...

28 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติภารกิจการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติภารกิจการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย แ ...

27 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 (เฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จำนวน 4 จังหวัด จ.สงขลา, จ.ปัตตานี, จ.ยะลา และนราธิวาส)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 (เฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จำนวน 4 จังหว ...

26 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าตอบแทนสมาชิก อส. (ไตรมาส 4 เฉพาะเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2562)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าตอบแทนสมาชิก อส. (ไตรมาส 4 เฉพาะเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2562) ...

19 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (จังหวัดสงขลา)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (จังหวัดสงขลา) ...

13 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (จังหวัดยะลา)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (จังหวัดยะลา) ...

13 มิถุนายน 2562