โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค้างจ่าย) เพิ่มเติม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค้างจ่าย) เพิ่มเติม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2 ...

25 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 1-4

การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 1-4 ...

20 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินตกเบิกเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินตกเบิกเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติม ...

20 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 11/2561

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 11/2561 ...

20 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2561 (เมษายน - กันยายน 2561) เพิ่มเติมครั้งที่ 5

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2561 (เมษายน - กันยายน 2561) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ...

19 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2561 (เมษายน - กันยายน 2561) เพิ่มเติมครั้งที่ 5

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2561 (เมษายน - กันยายน 2561) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ...

19 กันยายน 2561