โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2562

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2562 ...

11 ตุลาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนาม อส. ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนาม อส. ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ...

11 ตุลาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ...

4 ตุลาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ ...

28 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินตกเบิกเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (7 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินตกเบิกเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (7 จังหวัด) ...

26 กันยายน 2561