โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ 2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาส 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (7 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ 2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาส 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ...

26 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ 2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาส 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 (จำนวน 12 จังหวัด รวม ศูนย์ฝึกสมานมิตร)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ 2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาส 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ...

26 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (จำนวน 4 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (จำนวน 4 จังหวัด) ...

30 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (จำนวน 13 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (จำนวน 13 จังหวัด) ...

30 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3/2562 (จำนวน 25 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3/2562 (จำนวน 25 จังหวัด) ...

30 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าเบี้ยงเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 76 จังหวัด)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าเบี้ยงเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 76 จังหวัด) ...

15 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2562 (จำนวน 41 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2562 (จำนวน 41 จังหวัด) ...

14 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 จ.สงขลา และสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 จ.ยะลา

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 จ.สงขลา และสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 จ.ยะลา ...

9 มกราคม 2562