สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

เข้าชม 472 ครั้ง

26 ตุลาคม 2562


26 ตุลาคม 2562

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

                  ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นั้น

                 บัดนี้ การรับฟังความคิดเห็นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กรมการปกครอง จึงได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบนี้