หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

ที่ มท 0307.6/ว 7462 มาตราการควบคุมสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559

กลุ่มงานสถานบริการ 0-23569663 สรร.3

15 ธันวาคม 2558

ปกติ

มท 0307.6/ ว 4276 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

29 กรกฎาคม 2558

ด่วนที่สุด