หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

มท. 0307.6/ว 15902 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

28 มิถุนายน 2565

ปกติ

มท 0307.6/ว4559 ขอส่งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับกิจการประเภทสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ

กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

27 มิถุนายน 2565

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 2284 มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงแรม และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

1 เมษายน 2565

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 6178 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

10 มีนาคม 2565

ปกติ

ที่ มท 0307.6/ว 4977 การประะเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กลุ่่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

24 กุมภาพันธ์ 2565

ปกติ

ที่ มท 0307.6/ว 279 มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019)

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 02-356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

13 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 31093 การประเมินผลสีัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 โทร. 0 2356 9559 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

21 ธันวาคม 2564

ปกติ

มท 0307.6/ว 28410 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) (โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม)

กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ

22 พฤศจิกายน 2564

ด่วนที่สุด