หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

มท 0307.6/ว 19722 ตอบข้อหารือการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กลุุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 (สถานบริการ) กลุุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 (สถานบริการ)

25 สิงหาคม 2564

ปกติ

มท 0307.6/ว0922 ความหมายของคำว่า "สถานประกอบการมี่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ"

กลุ่งงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่งงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

21 กุมภาพันธ์ 2560

ปกติ