มท 0307.6/ว 28410 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) (โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม)

กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ

22 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม 423 ครั้ง

ด่วนที่สุด